Synesthesia Part One

(8.27 min, 2020)

Synesthesia Part Two

(5.16 min, 2020)

Synesthesia Part Three

(4.38 min, 2020)

Synesthesia Part Four

(10.45 min, 2020)